Përkthimi juaj shërbehet në një pjatë argjendi

Çfarë përmban një përkthim cilësor?

Në qoftë se ajo nuk përmban gabime dhe në qoftë se në mënyrë të qartë dhe të saktë transferon kuptimin e origjinalit.

Tekstet tuaja janë përkthyer nga kolegët e verifikuar

Përkthyesit, revizorët dhe lektorët vazhdimisht janë të monitoruar gjatë punës së tyre dhe mospërputhjet e mundshme vlerësohen dhe regjistrohen.

Të dhënat konfidenciale ruhen me kujdes

Të dhëna konfidenciale dhe të gjitha dokumentet trajtohen në përputhje me legjislacionin dhe rregullat tona të brendshme. Ne kemi siguruar disa lloje të sigurisë:

  • Dokumentet tuaja mund të ruhet në një disk të veçantë,
  • Dokumentet tuaja mund të fshihen me kërkesën tuaj pas procesit të përkthimit të përfunduar,
  • Partnerët tanë kontraktues sigurojnë ofrim të sigurt apo ne dorëzojmë median personalisht ose nëpërmjet korrierit tonë,
  • Përkthimet tuaja punohen në ambientet tona dhe / ose në shtëpi të përkthyesve tanë,
  • Ne lidhim marrëveshjen NDA (marrëveshje e mos zbulimit), marrëveshje të tjera dhe mundësojmë forma të tjera të sigurisë

Një tekst i nënshtrohet pesë fazave:

PSD_translation process_ALB_edited

certifikat iso 17100