certifikat iso 17100

Përkthime në 73 gjuhë

Në agjensionin e përkthimeve PSD ju ofrojmë përkthime ne 73 gjuhë.

Më shumë për lektorim

Revizioni i teksteve është korrigjim i përkthimit nga gjuha burimore në gjuhën që është përkthyer, derisa lektori gjatë lektorimit bën korrigjim vetëm të tekstit final. Lektorimi në fakt do të thotë kontrrollim final të teksteve, e cila përdoret para publikimt të të njejtit (në ueb faqe, në magazina….)

Përveç kësaj mund të ju ndihmojmë në rregullimin e dokumenteve tuaja ose (DTP). Gjithashtu mund të i përkthejmë prezentimet tuajta pdf, ppt dhe ueb faqet.

Dërgojë ofertën

Ju duhet këshillë si të bëni përkthim të shkëlqyer?