Opšti uslovi poslovanja

 

Preambula

Preduzeće PSD prevodilačke usluge d.o.o. sa sedištem u Kvedrovoj cesti 5a u Ljubljani, upisana je u sudski registar Okružnog suda u Ljubljani pod br. 1/42604/00 i poreskim brojem SI65489616 (u nastavku »PSD«), zajedno sa kćerkama i partnerskim preduzećima čini međunarodno prevodilačko preduzeće, koje svojim strankama omogućava usluge prevođenja, revizije, redakcije, tumačenja i sudski overene prevode i druge usluge povezane sa prevođenjem, takođe i osnivanje preduzeća, savetovanje na polju osnivanja preduzeća, kao i s tim povezane usluge i povoljnosti, koje proizilaze iz ograničenih usluga i dogovora između PSD i stranke ( u nastavku »PSD sistem«). PSD sistem obuhvata i sistem naručivanja, PSD internet aplikaciju, sistem rada, SVK (sistem vođenja kvaliteta) standardizovanim sa EN 15038:2007 i sa ISO 9001:2008, PSD Extranet, internet strane, članstva, licence, kao i sve ponude i povoljnosti povezane sa uslugama koje obavlja PSD.
PSD ima pravo da svoje ugovorne obaveze i zahteve stranaka ispunjava ili ostvaruje preko lokalnih preduzeća PSD – kćerki, koje su pri njihovom izvršenju stalno aktivne kao njegovi pomoćnici. Svi ugovorni odnosi stranke su isključivo sa PSD-om, a ne sa njegovim preduzećima kćerkama i zato se ne utemeljuju na osnovu njihovih delatnosti. Takođe, kćerke preduzeća ne odgovaraju za obaveze iz poslova/zadataka, koje su izvele za PSD i zato je važno da se stranke mogu obratiti PSD-u.
PSD može uvek proširiti paletu svojih usluga u okviru PSD-a ili bilo koje PSD jedinice ili partneskog preduzeća ( u nastavku »partneri PSD«) sa kojim postoji ugovor o saradnji i na taj način omogućiti svojim strankama narudžbinu usluga savetovanja: preduzetnička savetovanja, pravna ili poreska savetovanja, finansijska savetovanja. U slučaju narudžbine usluga iz proširene palete usluga, odgovornost za izvođenje imaju kćerke preduzeća ili patneri, odnosno preduzeća koja izvode takve usluge.

1) Predmet ugovora
1.1. U skladu sa opštim uslovima PSD nudi usluge koje stranka naručuje na osnovu i na način kao što je određeno ili dogovoreno između stranke i PSD-a.

2) Ugovorne stranke
2.1. Osim predmetne ugovorne osnove, koja je opisana u ovim Opštim uslovima poslovanja, između PSD i stranke, ne postoje nikakvi drugi pravni, posebno ne radno-pravni odnosi.
2.2. PSD sklapa ugovorne odnose samo sa osobama koje su već napunile 18 godina. Ako nije punoletna, stranka može ugovorni odnos sa PSD-om sklopiti samo uz pisano odobrenje svog zakonitog zastupnika.

3) Korišćenje PSD sistema i način plaćanja
3.1. PSD sistem nudi više načina naručivanja usluga:
3.1.1. INTERNET NARUDŽBINA
Ovo je najjednostavniji način naručivanja naših usluga. Narudžbina preko interneta je bezbedna i brza, a osim toga dobijate i potvrdu za svoju narudžbinu. Pored toga su vam na raspolaganju i različiti načini plaćanja naših usluga, kao i preko Monete (samo za Sloveniju), e-banke, mogućnost izdavanja predračuna ili ispostavljanja fakture, PayPal-a itd. Naručivanje preko interneta predstavlja brz i efikasan način naručivanja uz prihvatanje svih uslova na našoj internet strani, kao što su: cena, način izrade, rok izrade itd. Narudžbinom preko interneta stranka se obavezuje da će ispuniti svoje obaveze iz uslova koje odredi PSD.

Napomena!
Usluga se smatra naručenom onda kada je ponuda PSD potvrđena: preko interneta, e-pošte, narudžbenice i internet aplikacije PSD (PSD App). Usluge, za koje je već pre narudžbine sklopljen važeći ugovor, naručene su tek kada stranka potvrdi izvođenje usluga (preko e-pošte, narudžbenice, internet aplikacije PSD (PSD App).

Važno!
U slučaju narudžbine i plaćanja preko interneta, podrazumeva se da ste pročitali uslove kao i da se slažete sa njima.
Bez obzira na uslove koji su navedeni na internet strani, PSD zadržava pravo promene uslova navedenih na internet strani.

3.1.2. NARUDŽBINA PREKO ELEKTRONSKE POŠTE
Odgovor dobijate u obliku ponude u roku od 8 časova ( u slučaju prezauzetosti naših kapaciteta obavestićemo vas o mogućem kašnjenju slanja informativne ponude). Za izradu informativne ponude nam pošaljite što više podataka, kao što su: tekst za prevod, ciljni jezik prevođenja, zahtev za lekturu, rok izrade i ostale pojedinosti. Sam upit ili naša informativna ponuda se ne smatraju potvrđenom narudžbinom, sve dok stranka ne potvrdi narudžbine (vidi: Napomena) ili plaćanje usluge u roku i pod uslovima navedenim u ponudi (obično u obliku predračuna). U slučaju da usluge nisu plaćene u roku navedenom u ponudi, ili narudžbenica nije poslata (vidi: Napomena), smatraće se da usluga nije naručena. I u takvom slučaju ćemo vašu narudžbinu voditi kao evidentiranu narudžbenicu. Bez obzira na prethodni događaj, dobićete željenu uslugu, uvek pod novim uslovima.
Napomena!
Usluge se smatraju naručenim onda kada je ponuda PSD-a potvrđena: preko interneta, e-pošte, narudžbenice i internet aplikacije (PSD App). Usluge za koje je već pre narudžbine sklopljen važeći dogovor su naručene onda kada stranka potvrdi izvođenje usluge (preko e-pošte, narudžbnice, internet aplikacije PSD (PSD App).

3.1.3. NARUDŽBINA PREKO TELEFONA
Odgovor dobijate u obliku ponude u roku od 8 časova ( u slučaju prezauzetosti naših kapaciteta, obavestićemo vas o mogućem kašnjenju slanja informativne ponude). Za izradu informativne ponude nam pošaljite što više podataka, kao što su: tekst za prevod, ciljni jezik prevođenja, zahtev za lekturu, rok izrade i ostale pojedinosti.
Vaša narudžbina preko telefona, inače, ne smatra se narudžbinom, zato što je morate potvrditi na način kao što je opisano ispod, u Napomeni.
Napomena!
Usluge se smatraju naručenim onda kada je ponuda PSD-a potvrđena: preko interneta, e-pošte, narudžbenice i internet aplikacije (PSD App). Usluge za koje je već pre narudžbine sklopljen važeći dogovor su naručene onda kada stranka potvrdi izvođenje usluge (preko e-pošte, narudžbnice, internet aplikacije PSD (PSD App).
Važno!
U slučaju narudžbine preko elektronske pošte ili telefona, podrazumeva se da je stranka pročitala uslove i da se slaže sa njima.
Bez obzira na uslove koji su navedeni na internet strani, PSD zadržava pravo promene uslova navedenih na internet strani.
3.1.4. NARUDŽBINA PREKO EXTRANET APLIKACIJE
Važno!
Dostupno je svim strankama koje upotrebljavaju PSD Extranet. Uslov za naručivanje preko PSD Extraneta je aktivacija korisničkog računa.
3.1.5. BRZE NARUDŽBINE
Brzu narudžbinu možete poslati u bilo kom obliku slanja narudžbina, opisanih u uslovima tačaka 3.1.1-3.1.4. Brza narudžbina mora biti poslata u radno vreme PSD-a i u tom vremenu mora biti i potvrđeno izvođenje usluga od strane PSD-a. Ako PSD ne potvrdi izvođenje ili slanje ponude u roku od 1 sata, onda brzu narudžbinu nije moguće izvesti.
Odgovor na brzu ponudu dobijate u obliku informativne ponude u roku od 1 sata i najpre će vas PSD obavestiti o tome da li postoje kapaciteti za takvu uslugu. Za izradu informativne ponude nam pošaljite što više podataka, kao što su: tekst za prevod, ciljni jezik prevođenja, zahtev za lekturu, rok izrade i ostale pojedinosti. Vašu narudžbinu morate potvrditi na način kao što je opisano ispod, u Napomeni.
Napomena!
Usluge se smatraju naručenim onda kada je ponuda PSD potvrđena: preko interneta, e-pošte, narudžbenice i internet aplikacije (PSD App). Usluge za koje je već pre narudžbine sklopljen važeći dogovor su naručene onda kada stranka potvrdi izvođenje usluge (preko e-pošte, narudžbnice, internet aplikacije PSD (PSD App).
Važno!
U slučaju narudžbine preko elektronske pošte ili telefona, podrazumeva se da je stranka pročitala uslove i da se slaže sa njima.
Bez obzira na uslove koji su navedeni na internet strani, PSD zadržava pravo promene uslova, navedenih na internet strani.
3.2. Način plaćanja:
PSD može zahtevati neposrednu isplatu ili avansno plaćanje ili plaćanje u roku od 8 dana. O dužim rokovima plaćanja PSD se posebno dogovara sa svakom strankom. PSD omogućava i plaćanje preko Monete i PayPal-a.
Obrazovanje
3.3. Prema svojim mogućnostima i pre svega prema želji stranaka, PSD će organizovati besplatnu informativnu obuku u vezi sa sistemom PSD i redovno obaveštavati stranke o mogućim učešćima na takvim obukama. Stranke prema PSD-u ne moraju slati pravni zahtev za organizaciju takve informativne obuke. Odgovornost PSD-a za bilo kakvu štetu je isključena.
4.) Prijava u Extranet i šifra
4.1. Kada se stranka prvi put prijavljuje u PSD Extranet aplikaciju preko internet strane <psd, ona će joj poslati šifru preko SMS-a ili elektronske pošte, koju je prethodno navela. Pri registraciji ili kasnijim mogućim promenama, stranka se mora upravljati prema uputstvima i savetima, koje će naći na internet strani PSD i uslovima za korišćenje PSD Extraneta. Dodatni dostupni kod se šalje stranki po elektronskom zahtevu, na njenu navedenu elektronsku adresu ili broj mobilnog telefona. Više o uslovima korišćenja PSD Extraneta ćete naći na sledećem linku.
4.2. Šifra koju PSD šalje elektronskom poštom ili SMS-om i koju stranka mora obavezno promeniti je strogo poverljiva. Pri unosu šifre treba paziti, da je treća lica ne mogu videti. Šifra ne sme biti nikada dostupna trećim licima, a posebno se ne sme čuvati u mobilnom telefonu.
4.3. Ako stranka primeti zloupotrebu njene šifre na internet strani PSD-a i Extraneta, mora o tome odmah obavestiti PSD, da bi mogao odmah da blokira pomenuti pristup. Posle promene podataka, stranka ponovo prima promenjene podatke za pristup preko SMS-a ili e-pošte. Za štetu koja bi bila pruzrokovana stranki pomenutom zloupotrebom, odgovara sama stranka.
5.) Povoljnosti
5.1. Saradnjom u PSD Sistemu stranki se može povremeno i/ili redovno omogućiti kupovina usluga po povoljnijim uslovima. PSD posebno podstiče upotrebu PSD sistema koju zahteva Extranet komunikacija.
5.2. Detaljnije odredbe i dodatna pojašnjenja u vesi sa tim se nalaze u prilogu »PSD extranet sistem«. Taj prilog je u trenutnoj verziji dostupan na prvom koraku u PSD Extranet, kao i PRI PSD.
5.3. Stranka sa pravom na povoljnosti PSD koje proizilaze iz korišćenja PSD Extraneta, dobiće ta prava tek nakon pridržavanja pravila navedenih u sistemu Extraneta.
6.) Odgovornost
6.1. Pored odgovornosti za ličnu štetu PSD za svu ostalu štetu odgovara i u slučaju nemarnosti ili namerno prouzrokovane štete.
6.2. PSD ne preuzima nikakvu odgovornost za stalnu dostupnost internet strane SMS usluga, pre svega ne za dostupnost mobilnih telefonskih mreža, interneta, mogućih terminala za EC kartice i za rad mobilne opreme za terminale, kao i PSD sistema. Za ovu vrstu kvara i nedostupnost, PSD odgovara samo u slučaju ako su prouzrokovani iz teške nemarnosti ili namerno.
6.3 PSD svoju odgovornost za štetu opisuje u klauzuli odgovornosti. U slučaju da stranka želi da promeni navedenu odgovornost PSD-a, o tome treba da obavesti PSD. Bez potvrde, PSD uslovi se ne mogu promeniti.
Pre početka saradnje ili izvođenja projekta stranka mora upozoriti PSD o važnosti posla.
Napomena: VAŽNA KLAUZULA!
Važnost posla se može definisati kao:
Interni poslovi ili interna upotreba, ili niska važnost;
Važni poslovi, gde tekstove čitaju stranke (katalozi, internet strane, predstavljanja, seminari, Itd.), ili visoka važnost;
Veoma važni poslovi (moguća vrednost tih poslova je od 50 hiljada do 50 miliona evra ili više), kao: prevodi ponuda, tendera, ugovora itd. ili visoka važnost.
7) Garancija, nadoknada štete ili drugi zahtevi zbog neispunjenih obaveza ili grešaka i nedostataka, koje su tačno opisane i koje se mogu proveriti
7.1. O svim mogućim zahtevima u vezi sa garancijom, nadoknadom štete, propustom ili drugim zahtevima zbog neispunjenih obaveza, stranka se može izjasniti isključivo preko PSD ili njegovih podružnica, partnerskih firmi ili povezanih firmi (u nastavku «PSD jedinice«), kod kojih je stranka naručila usluge. Klijent je svestan da je trebalo, prilikom uređivanja tih zahteva, poštovati pojedinačni ugovorni sporazum među ugovornim stranama ili PSD, kod kojih je usluga bila naručena.
7.2. U svakom slučaju, stranka se sa svakom pojedinačnom PSD jedinicom dogovara u pogledu obaveza, koje obezbeđuje PSD. Tako se odredba iz tačke 6.3. odnosi samo na odgovornost PSD jedinice Ljubljana, ili firme PSD d.o.o. sa sedištem u Kvedrovoj cesti 5a u Ljubljani, upisane u sudskom registru Okružnog suda Ljubljana pod br. 1/42604/00. O ostalim firmama i njihovim odgovornostima treba dobiti pisano obrazloženje od strane pojedinačne PSD jedinice ili pogledajte moguće odgovornosti pojedinačnih firmi preko sledećih linkova.
7.3. Više o ovome i reklamacijama i u tački 11.
8) Prestanak ugovorne obaveze sa klijentima
8.1. Stranka ima pravo da pisanom izjavom bilo kada prekine odnose sa PSD-om ili se odnos prekida onako kako je navedeno u ugovoru između PSD-a i stranke. Stranka, kao što je opisano u tački 12.4. ovih uslova, ima obaveze prema PSD-u.
8.2. Moguće neizmirene obaveze u trenutku prestanka saradnje, stranka je dužna da izmiri u celosti.
9) Obrada i prenos podataka
9.1. PSD traži, čuva i obrađuje opšte podatke stranke i njene druge lične podatke, koje mu ona dostavlja u okviru ugovornog odnosa i koje mu, u okviru provere njenog identiteta i poslovne sposobnosti, prosleđuju treća lica; stranka se sa time slaže.
9.2. Nađeni i obrađeni podaci stranke se koriste za izvršenje usluge u vezi sa uslugama PSD-a i ne prosleđuju se trećim licima u druge svrhe.
9.3. PSD ima pravo da nađene i obrađene podatke stranke prosleđuje PSD jedinicama u cilju izvršenja ili preuzimanja usluga u vezi sa PSD uslugama.
9.4. Stranka je saglasna da se njeni lični podaci čuvaju, obrađuju i prosleđuju preko PSD sistema, ukoliko je to potrebno za uređenje njenih poslovnih odnosa. Tu saglasnost stranka može bilo kada opozvati.
9.5. Ukoliko PSD primi u obradu lične podatke, stranka je dužna da obavesti PSD o slanju ličnih podataka na obradu i istovremeno da sa PSD-om obezbedi poseban aranžman podataka od strane PSD-a, koji ne uređuje ovaj opšti pravilnik.
10) Izmene / dopune sporazuma
10.1. Izmene sadržaja ugovora moraju biti u pisanom obliku; to važi i u slučaju odstupanja od ugovora. Zahtev u pisanom obliku se može ispuniti i prenosom ovih izmena putem telefaksa ili elektronske pošte. Ako dođe do izmene ugovornih uslova, isti će se ažurirati i objaviti na internet strani PSD-a. Dokle god su objavljeni na internet strani PSD-a, ti uslovi su obavezujući, ukoliko nisu drugačije napisani u ugovoru o saradnji, koji je sačinjen u pisanom obliku. Izmene ovih uslova važe u ugovornom odnosu između PSD-a i stranke od trenutka njihove objave ili od trenutka, kada PSD o tome obavesti svoje stranke sa kojima ima potpisane ugovore, ili bude sklopljen aneks kao prilog navedenim izmenama.
10.2. Ponuđene izmene ugovora mogu se stranki poslati putem elektronske pošte na njenu zadnju poznatu adresu.
11) Reklamacije ili pritužbe
11.1. Stranka o nepravilnostima ili nedostacima obaveštava odgovornog predstavnika PSD-a preko telefona ili elektronske pošte. Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od dana dostave prevoda. U tom roku je otklanjanje grešaka besplatno, a po isteku tok roka, otklanjanje grešaka se naplaćuje.
11.2. U slučaju ako bi reklamacija, sudeći po sadržaju, mogla biti rešena u roku od 8 dana (neposredna mera PSD), a stranka nije odmah upozorila na grešku i o nepravilnostima nije obavestila odgovorne osobe, podrazumeva se da se stranka složila sa pruženom uslugom (npr. pravopisna greška, štamparska greška itd.) i time je izgubila pravo na ulaganje kasnijih reklamacija.
11.3. U slučaju većeg broja prevedenih strana ( više od 100 prevedenih strana), stranka ima pravo produženja roka za pritužbu, najviše 30 dana od dana kada je usluga izvršena.
11.4. U slučaju da stranka rok za podnošenje reklamacije odloži, popravka grešaka se naplaćuje.
12) Otkaz narudžbine
12.1. Stranka ima pravo da otkaže narudžbinu.
12.2. Otkaz mora biti primljen od strane PSD-a u pisanom obliku ili preko elektronske pošte najviše 1 sat po službenom naručivanju ( u tom slučaju se za službeno naručivanje smatra i narudžbina preko elektronske pošte). Posle tog vremena nije moguće otkazati, ili je u slučaju otkaza stranka dužna izmiriti iznos narudžbine.
12.3. U slučaju da je narudžbina primljena sa rokom izrade »sledeći dan« (brza narudžbina) i stranka ga nije opozvala (ili je opoziv pokušao izvesti izvan radnog vremena PSD-a), dužna je izmiriti troškove pomenute u tački 12.4.
12.4. PSD ima pravo na sledeće troškove:
– broj prevedenih strana/sati do trenutka kada je PSD od stranke dobio otkaz (u tom slučaju se uzima u obzir broj prevedenih strana do trenutka kada je PSD u stvari uspostavio kontakt sa podizvođačem, ukoliko uslugu obavlja podizvođač) ili onda, kada je PSD obavestio podizvođača da prestane sa uslugom;
– ostale moguće troškove.
13) Čuvanje podataka
13.1. PSD sve dobijene podatke o strankama čuva u skladu sa važećim zakonodavstvom i internim Pravilnikom o čuvanju tajnih podataka.
14) Neaktivnost, smetnje u radu i upotreba internet strana PSD
14.1. U slučaju neaktivnosti ili smetnje u radu internet strana PSD-a, stranka može obavestiti PSD, koji mu/im u tom slučaju šalje svoje uslove na drugi način.
14.2.U slučaju da internet strane ili aplikacije PSD-a ne rade pravilno, stranka je dužna stupiti u kontakt sa PSD-om putem telefona ili elektronske pošte.
15) Konačne odredbe i posebni uslovi
15.1. Na internet stranama nisu objavljene cene usluga, ali je objavljena samo informativna cena u slučaju narudžbine preko internet obrasca »Brza informativna ponuda«, ali, u slučaju naručivanja i plaćanja usluga, PSD:
– izdaje narudžbenice ili predračun sa PDV-om (prema važećem zakonu u inostranstvu PSD ne izdaje PDV, ako za to ima uslova),
– preko internet strane daje sve podatke bez obzira na plaćanje. Cene ne uključuju PDV. O zaračunavanju stranke mogu dobiti informaciju na internet strani PSD (cenovnik) ili kod PSD-a.
15.2. PSD ima pravo da za sva poslovanja izvan stvarnog PSD sistema(pre svega za sve savete i odgovore), u vezi sa kojima na toj ugovornoj osnovi ne pokriva bilo koje odredbe o troškovima, zahteva plaćanje troškova njihove obrade; po pravilu su besplatni samo odgovori na opšta ili kratka pitanja o konkretnim poslovima.
15.3. Dok koristi PSD sistem i posle toga stranka nema pravo u bilo kom obliku koristiti reči robne marke, slike robne marke, reč u slici robne marke ili drugih pri nastupu na tržištu sa uobičajenim i prepoznatljivim znakovima PSD.
15.4. Stranka se obavezuje da neće imati kontakt sa prevodiocem ili tumačem (podizvođači PSD-a) bez izričite saglasnosti PSD-a.
15.5. Ako se primeti kršenje obaveza iz tačaka 15.3. i 15.4., stranka je dužna platiti PSD-u ugovornu kaznu u visini od 15.000,00 evra za svaki posebni primer kršenja, kao i u slučajevima, kada posao nije bio propisno završen čak i ako PSD-u nije nastala šteta.
16) Rešavanje sporova
U slučaju spora među strankama, primenjuje se slovenačko pravo i nadležni sud u Ljubljani.
Napomena!
Pri saradnji sa PSD-om nema skrivenih klauzula.
Klauzula o odgovornosti za štetu:
PSD svoju odgovornost za štetu prema strankama ograničava na 50.000 evra. U slučaju, da stranka želi promeniti navedenu odgovornost PSD-a, o tome treba da obavesti PSD. Bez Potvrde, PSD uslovi se ne mogu promeniti.
Pre početka saradnje ili izvođenja projekta stranka mora upozoriti PSD o važnosti posla. Važnost posla se može defonisati kao:
Interni poslovi ili interna upotreba, ili niska važnost;
važni poslovi, gde tekstove čitaju stranke (katalozi, internet strane, predstavljanja, seminari, itd.), ili visoka važnost;
veoma važni poslovi (moguća vrednost tih poslova je od 50 hiljada do 50 miliona evra ili više) kao: prevodi ponuda, tendera, ugovora itd. ili visoka važnost.

Ovi opšti uslovi važe od 1.5.2016.

certifikat iso 17100