Uslovi korišćenja usluge » prevodi 24/7 T«

Obezbeđivanje prevoda u 24/48/72 sata (24/7 T)
• PSD Group obezbeđuje pravovremeno izvođenje usluga pod uslovima koji su objavljeni na njegovoj internet strani (Opšti uslovi poslovanja i Uslovi za izvođenje usluga 24/7 T). Naručivanje i plaćanje prevoda preko usluga 24/7 T obezbeđuje pravovremenu dostavu prevoda na vašu e-adresu ili preko vašeg profila na PSD Ekstranetu. O drugim načinima dostave usluga morate se posebno dogovoriti sa PSD-om, ako je to moguće da se izvede (primer: brza pošta, koju izmiruje kupac, itd.).
• Ako PSD ne dostavi usluge u dogovoreno vreme, kupac ima pravo na povraćaj iznosa plaćanja. Novac se vraća kupcu pod uslovima koji su opisani pod »povraćaj plaćanja«.
• Obaveštenje u jednom satu
PSD se obavezuje da će odmah po prijemu obaveštenja o uplati, i uvek najkasnije u roku od jednog sata, obavestiti stranku o početku projekta. Zapravo, najkasnije u roku od dva sata PSD počinje sa izvođenjem projekta.
1.4. Dužnosti stranke
Ukoliko stranka ne primi potvrdu o izvršenom plaćanju od strane PSD-a u roku od jednog sata, dužna je da stupi u kontakt sa jednom od kancelarija PSD-a, koja će, s obzirom na vremensku zonu, moći da prihvati obaveštenje stranke.
Spisak raspoloživih kancelarija u zavisnosti od vremenske zone.
1.5. PSD u trenutku kada njegove kancelarije rade, obezbeđuje pravovremenu obradu podataka stranke koja je naručila usluge preko 24/7 T. Izvan radnog vremena kancelarija navedenih u spisku raspoloživih kancelarija, PSD ne odgovara za moguća kašnjenja pri izradi projekta.
2. Otkaz narudžbine
2.1 24/T narudžbina se može otkazati.
2.2. Tako se, kao kod otkaza narudžbine navedenih u Opštim uslovima, zaračunava stvarni broj prevedenih strana do trenutka otkaza i mogućih troškova obrade narudžbine – vidi pod manipulativni troškovi obrade narudžbine ili tačka 2.3.
2.3. Preostala suma vam se vraća nazad (osim manipulativnih troškova obrade narudžbine, koji se kreću od 20€ do 50€ ili najviše 500€ pri otkazima/reklamacijama visoke vrednosti (narudžbine preko 10.000 €). Tačnu visinu manipulativnih troškova određuje PSD.
2.4. Pri otkazu narudžbine, a s obzirom na vremensku zonu iz koje ste naručili uslugu prema PSD preduzeću, obratite pažnju na radno vreme kancelarije PSD.
2.5. Više o radnom vremenu kancelarija PSD-a ćete pronaći na sledećem linku.
2.6. Otkaz narudžbine se stvarno obračunava do zadnje prevedene reči, koja je u trenutku otkaza bila urađena i zato se sve prevedene reči obračunavaju po već dogovorenoj ceni sa mogućim premijama, zbog otkaza narudžbine. Preostala preplaćena sredstva se vraćaju nazad kupcu.
2.7. U moguće premije plaćanja otkaza spada i povećanje dogovorene cene prevoda po jedinici do najviše 50% od dogovorene cene, kao i zbog troška koji je nastao u pripremi za prevod, mogućoj izradi glosara, istraživačkom poslu itd. Tačnu visinu premije ili povećanja dogovorene cene prevoda po jedinici, u slučaju otkaza narudžbine, odrediće PSD.
3. Opravdana reklamacija niže i više vrednosti
3.1. Pod opravdanom reklamacijom niže vrednosti bez posebne provere spadaju narudžbine do 100 € (USD). Do tog iznosa se konkretne reklamacije posebno ne proveravaju, osim dva elementa: Kupac mora dokazati da je prevod pogrešan (preneseno je pogrešno značenje iz originala u prevodu, greška P01), iako je na početku odgovarajući rečnik i gradivo ili ukazati na internet stranu ili dokumenta na internetu, gde bi prevodilac pronašao terminologiju , koju bi morao koristiti.
3.2. Pod opravdanom reklamacijom više vrednosti spadaju narudžbine preko 100€(USD). Od tog iznosa se proverava svaka posebna reklamacija: kupac mora dokazati da je prevod pogrešan (preneseno je pogrešno značenje iz originala u prevodu, greška P01) ), iako je na početku odgovarajući rečnik i gradivo ili ukazati na internet stranu ili dokumenta na internetu, gde bi prevodilac pronašao terminologiju , i koju bi morao koristiti.Kupac ima pravo na povraćaj novca, ako prevodilac nije uspeo da obezbedi konačni kvalitet proizvoda, odnosno više od dva puta u roku koji je bio za dostavu samog prevoda, odnosno od dana/sata, kada je kupac podneo pritužbu ili, ako je kupac pre narudžbine naveo da želi 100% garanciju kvaliteta i ako je to stvarno platio.
4. Povraćaj plaćanja
4.1. Vraćanje plaćenog iznosa ili dela iznosa plaćanja se vrši tako da se kupcu vrate dogovorena sredstva nazad na Paypal račun, njegov TR (sredstva na TR se vraćaju onda, ako nije moguće automatsko vraćanje na kreditnu karticu ili karticu sa koje je kupac izvršio plaćanje) ili kreditnu karticu (ako takva mogućnost postoji). Ukoliko su troškovi vraćanja iznosa kupcu visoki, kao manipulativni troškovi koje PSD zadržava u mogućem vraćanju novca, PSD i stranka će se za način vraćanja dogovoriti, ili u svakom slučaju, ako kupac insistira na trenutnom vraćanju, kupcu se zadrži tačno toliki iznos novca, koji je potreban da vrati troškove transfera novca nazad.
4.2. Kupac može da izabere mogućnost vraćanja novca u obliku kredita, koji može iskoristiti pri sledećoj narudžbini usluga kod PSD-a. Važnost kredita je 12 meseci.
Povraćaj plaćanja se vrši samo preko PayPala ili TR sa opcijom YOUR COST.
4.3. Kredit
Kupac ima pravo i može ga iskoristiti za povraćaj plaćanja u obliku kredita koji može upotrebiti kod kasnijih narudžbina. Važnost kredita je 12 meseci.

5. Bezbednost pri plaćanju
5.1. Plasćanje 24/7 T se može izvesti preko PayPala ili platnih kartica.
5.2. PayPal plaćanja se obavljaju direktno preko PayPal-a, tako da PSD u trenutku plaćanja nema pristup vašim podacima. PayPal obaveštava PSD kada stranka obavi plaćanje. Odmah po primljenom obaveštenju počinje se sa radom na projektu. Zbog mogućeg kašnjenja u obaveštavanju, PSD sistem će poslati e-poštu sa obaveštenjem o početku izvođenja projekta. Ako e-poštu/ obaveštenja ne dobijete u roku od 1 sata, odmah nas obavestite. Kontakt podaci zavise od države ili vremenske zone iz koje naručujete.
5.3. Plaćanja platnim karticama se obavlja preko PayPal sistema. Podatke o tome kojom platnom karticom je obavljena kupovina, PSD ne dobija.
Više o bezbednosti pri plaćanju i preko linka .

Garancija zadovoljstva
• Garancija i njena važnost
1.1. PSD će uraditi sve da kupac na kraju projekta bude zadovoljan svojim proizvodom. Da bi proizvod bio prilagođen kupcu, potrebno je ispoštovati već određene procese na našoj internet strani (prevod, revizija, redakcija, »proofreading«/lektura), pored uputstva i dodatnih upita kao i zahteva, koje kupac dobija od PSD-a.
• Bezuslovno vraćanje novca
• Ukoliko PSD ne ispuni svoje obaveze, obavezuje se da vrati novac. Za vraćanje novca ili ispunjavanje svojih obaveza potrebno je ispoštovati sve navedeno u tački 1.1. Garancije zadovoljstva ili, ako na dostavu prevoda utiču spoljni činioci ili viša sila, posebno prekid rada interneta, bolest ili drugi uslovi, koji utiču na pojavu više sile.
• Bez obzira na opravdanost za vraćanje novca PSD zadržava iznos u visini manipulativnih troškova određenih u tački 2.3. Uslova 24/7 T.

Ljubljana, 1.5.2016.

certifikat iso 17100