SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Preambula

Družba PSD, prevajalske storitve, d. o. o., s sedežem na Šmartinska cesta 130 a v Ljubljani, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. 1/42604/00 in davčno številko SI65489616 (v nadaljevanju: »PSD«) skupaj s hčerinskimi in partnerskimi družbami tvori mednarodno prevajalsko podjetje, ki svojim strankam omogoča storitve prevajanja, revizije, redakcije, tolmačenja in sodno overjene prevode ter druge s prevajanjem povezane storitve pa tudi ustanovitev podjetja, svetovanje na področju ustanavljanja podjetij ter s tem povezane storitve in ugodnosti, ki izhajajo iz omenjenih storitev in dogovorov med PSD in stranko (v nadaljevanju: »sistem PSD«). Sistem PSD zajema tudi sistem naročanja, spletno aplikacijo PSD, sistem delovanja, SVK (sistem vodenja kakovosti), standardiziran na podlagi ISO 17100:2015 in ISO 9001:2008, PSD Extranet, spletne strani, članstva, licence ter vse ponudbe in ugodnosti, povezane s storitvami, ki jih opravlja PSD.
PSD ima pravico, da svoje pogodbene obveznosti in zahtevke do stranke izpolnjuje ali uveljavlja tudi prek lokalnih hčerinskih podjetij PSD, ki so pri njihovem izpolnjevanju stalno dejavna kot njegovi pomočniki. Vsi pogodbeni odnosi stranke so izključno do PSD in ne do hčerinskih podjetij; hčerinske družbe ne odgovarjajo za obveznosti iz poslov/opravil, ki so jih izvedle za PSD, zato se lahko stranka veljavno obrača le na PSD.
PSD lahko kadar koli razširi množico storitev v okviru PSD oziroma katere koli enote PSD ali druge partnerske družbe (v nadaljevanju: »partnerji PSD«), s katero obstaja dogovor o sodelovanju, in tako omogoči svojim strankam naročilo storitev svetovanja, in sicer: podjetniškega svetovanja, pravnega ali davčnega svetovanja, finančnega svetovanja. Ob naročilu razširjene množice storitev odgovornost za izvedbo storitev nosijo partnerji PSD oziroma družbe, ki izvajajo tovrstne storitve.
PSD je lastnik vseh avtorskih pravic (materialnih in moralnih) v povezavi z besedili, ki so objavljena na spletnih straneh PSD. PSD je lastnik vseh avtorskih pravic v povezavi s prevodom, ki ga ta opravi za uporabnika. Uporabnik brez izrecnega pisnega dovoljenja prevoda ali besedila, objavljenega na spletnih straneh PSD, ne sme predelati, izkrivljati ali kako drugače predrugačiti oziroma vanj posegati niti ga ne sme objaviti, uporabiti na predavanjih ali kakor koli drugače javno objaviti.
Kadar uporabnik sam ni avtor izvirnega dela, uporabnik izrecno jamči, da ima glede izvirnih del, ki se štejejo za avtorska dela, pravico dati tako delo v prevod.
Uporabnik soglaša, da gradiva in dokumentov ter logotipov in sistema PSD pa tudi informacijskih rešitev, PSD Extranet in PSD Web Dictionary, ne bo uporabljal na noben drug način, razen skladno s temi Pogoji, Splošnimi pogoji, objavljenimi na spletnih straneh PSD, s Pravilnikom o tajnih podatkih in pogodbami, sklenjenimi med PSD in uporabnikom (stranko) v pisni obliki.
Ne glede na kakršna koli določila si PSD pridržuje pravico, da kadar koli brez obvestila spremeni, zadrži, odstrani ali onemogoči dostop do sistema PSD. PSD v nobenem primeru ne odgovarja za uveljavitev takih sprememb.
Logotip PSD in druge blagovne znamke PSD, kot so: PSD Group, PSD Translation, PSD IT Services, PSD Language Courses, PSD Delivery and Transport, PSD – drugačna prevajalska agencija, PSD a different kind of translation agency in storitvene znamke, grafike in logotipi so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke PSD, d. o. o., v Sloveniji in/ali drugih državah.

1 Predmet pogodbe

1.1 Skladno s temi splošnimi pogoji PSD ponuja storitve, ki jih stranka naroči na podlagi in na način, kot je to določeno oziroma dogovorjeno med stranko in PSD.

2 Pogodbeni stranki

2.1 Razen predmetne pogodbene podlage, kot je opisana v teh Splošnih pogojih poslovanja, med PSD in stranko ne obstajajo nobena druga pravna, predvsem pa ne delovnopravna razmerja.
2.2 PSD sklepa pogodbeno razmerje samo z osebami, ki so že dopolnile 18 let. Če oseba ni polnoletna, lahko stranka pogodbeno razmerje s PSD sklene le s pisnim dovoljenjem svojega zakonitega zastopnika.

3 Uporaba sistema PSD in načini plačila

3.1 Sistem PSD ponuja več načinov naročanja storitev.

3.1.1 SPLETNO NAROČILO
To je najpreprostejši način naročila naših storitev. Naročilo prek speta je varno in hitro, saj dobite takojšnjo potrditev svojega naročila. Poleg tega so vam na voljo različni načini plačila naših storitev, in sicer prek Monete (samo za Slovenijo), e-banke, obstaja možnost izstavitve predračuna ali izstavitev fakture, PayPala itn. Spletno naročilo pomeni hiter in učinkovit način naročanja ter sprejemanje vseh pogojev na naši spletni strani, kot so: cena, način izdelave, rok izdelave itn. Z naročilom prek spleta se stranka obveže poravnati svoje obveznosti pod pogoji, ki jih določi PSD. Samo povpraševanje oziroma naša informativna ponudba ne štejeta za potrjeno naročilo, vse dokler stranka ne potrdi naročila (gl. Opombo) ali plačila storitve v roku in pod pogoji, navedenimi v ponudbi (običajno v obliki predračuna).

Opomba!

Storitve se štejejo za naročene, ko je ponudba PSD potrjena, in sicer prek spleta, e-pošte, naročilnice ali spletne aplikacije PSD (PSD App). Storitve, za katere je že pred naročilom sklenjena veljavna pogodba, so naročene, ko stranka potrdi izvedbo storitve prek e-pošte, naročilnice ali spletne aplikacije PSD (PSD App)).

Pomembno!
Ob naročilu in plačilu prek spleta se razume, da je stranka prebrala te pogoje in da se z njimi strinja.
Ne glede na pogoje, navedene na spletnih straneh, si PSD pridržuje pravico do sprememb pogojev, navedenih na spletnih straneh.

3.1.2 NAROČILO PREK ELEKTRONSKE POŠTE
Odgovor dobite v obliki informativne ponudbe v 8 urah (ob prezasedenosti naših kapacitet vas obvestimo o mogočem zamiku pošiljanja informativne ponudbe). Za izdelavo informativne ponudbe nam posredujte čim več podatkov, kot so: besedilo za prevod, ciljni jezik prevajanja, zahteva po lekturi, rok izdelave in druge podrobnosti. Samo povpraševanje oziroma naša informativna ponudba ne štejeta za potrjeno naročilo, vse dokler stranka ne potrdi naročila (glej Opombo) ali plačila storitve v roku in pod pogoji, navedenimi v ponudbi (običajno v obliki predračuna). Če storitev ni plačana v roku, navedenem v ponudbi, ali naročilnica ni poslana (gl. Opombo), se šteje, da storitev ni bila naročena. Tudi v takšnem primeru bomo vaše naročilo vodili kot evidenčno naročilo. Ne glede na prejšnji dogodek boste dobili želeno storitev, vendar pod novimi pogoji.

Opomba!
Storitve se štejejo za naročene, ko je ponudba PSD potrjena, in sicer prek spleta, e-pošte, naročilnice ali spletne aplikacije PSD (PSD App). Storitve, za katere je že pred naročilom sklenjena veljavna pogodba, so naročene vsakokrat, ko stranka potrdi izvedbo storitve (prek e-pošte, naročilnice ali spletne aplikacije PSD (PSD App)).

Pomembno!
Ob naročilu prek elektronske pošte ali telefona se razume, da je stranka prebrala te pogoje in da se z njimi strinja.
Ne glede na pogoje, navedene na spletnih straneh, si PSD pridržuje pravico do sprememb pogojev, navedenih na spletnih straneh.

3.1.3 NAROČILO PREK TELEFONA
Odgovor dobite v obliki informativne ponudbe v 8 urah (ob prezasedenosti naših kapacitet vas obvestimo o mogočem zamiku pošiljanja informativne ponudbe). Za izdelavo informativne ponudbe nam posredujte čim več podatkov, kot so: besedilo za prevod, ciljni jezik prevajanja, zahteva po lekturi, rok izdelave in druge podrobnosti. Vaše naročilo po telefonu sicer ne velja kot naročilo, zato ga morate potrditi na način, ki je opisan spodaj, v Opombah. Samo povpraševanje oziroma naša informativna ponudba ne štejeta za potrjeno naročilo, vse dokler stranka ne potrdi naročila (gl. Opombo) ali plačila storitve v roku in pod pogoji, navedenimi v ponudbi (običajno v obliki predračuna).

Opomba!

Storitve se štejejo za naročene, ko je ponudba PSD potrjena, in sicer prek spleta, e-pošte, naročilnice ali spletne aplikacije PSD (PSD App). Storitve, za katere je že pred naročilom sklenjena veljavna pogodba, so naročene, ko stranka potrdi izvedbo storitve (prek e-pošte, naročilnice ali spletne aplikacije PSD (PSD App)).

Pomembno!

Ob naročilu prek elektronske pošte ali telefona se razume, da je stranka prebrala te pogoje in da se z njimi strinja.
Ne glede na pogoje, navedene na spletnih straneh, si PSD pridržuje pravico do sprememb pogojev, navedenih na spletnih straneh.

3.1.4 NAROČILO PREK SPLETNE APLIKACIJE PSD EXTRANET

Pomembno!
Na voljo vsem strankam, ki uporabljajo PSD Extranet. Pogoj za naročanje prek PSD Extraneta je aktivacija uporabniškega računa.

3.1.5 HITRO NAROČILO (gl. tudi 24/7 T)
Hitro naročilo je lahko sprejeto v kateri koli obliki sprejemanja naročil, opisanih v teh pogojih v točkah 3.1.1–3.1.4. Hitro naročilo mora biti sprejeto v delovnem času PSD in v tem času mora PSD tudi potrditi izvedbo. Če PSD ne potrdi izvedbe oziroma ne pošlje ponudbe v eni uri, hitrega naročila ni mogoče izvesti. Samo povpraševanje oziroma naša informativna ponudba ne štejeta za potrjeno naročilo, vse dokler stranka ne potrdi naročila (gl. Opombo) ali plačila storitve v roku in pod pogoji, navedenimi v ponudbi (običajno v obliki predračuna).
Odgovor na hitro naročilo dobite v obliki informativne ponudbe v eni uri. PSD vas najprej obvesti o tem, ali obstajajo kapacitete za tovrstne storitve. Za izdelavo hitre informativne ponudbe nam posredujte čim več podatkov, kot so: besedilo za prevod, ciljni jezik prevajanja, zahteva po lekturi, rok izdelave in druge podrobnosti. Svoje naročilo morate potrditi na način, ki je opisan spodaj, v Opombah.

Opomba!

Storitve se štejejo za naročene, ko je ponudba PSD potrjena, in sicer prek spleta, e-pošte, naročilnice ali spletne aplikacije PSD (PSD App). Storitve, za katere je že pred naročilom sklenjena veljavna pogodba, so naročene vsakokrat, ko stranka potrdi izvedbo storitve (prek e-pošte, naročilnice ali spletne aplikacije PSD (PSD App).

Pomembno!

Ob naročilu prek elektronske pošte ali telefona se razume, da je stranka prebrala te pogoje in da se z njimi strinja.
Ne glede na pogoje, navedene na spletnih straneh, si PSD pridržuje pravico do sprememb pogojev, navedenih na spletnih straneh.

3.2 Način plačila

PSD lahko zahteva takojšnje plačilo oziroma predplačilo ali plačilo v 8 dneh. O daljših rokih plačila se PSD dogovori posebej s strankami.
PSD omogoča tudi plačilo prek Monete in PayPala.

Izobraževanja

3.3 Po svojih zmožnostih in predvsem na željo strank bo PSD organiziral brezplačna informativna izobraževanja v povezavi s sistemom PSD in stranke redno obveščal o možnostih udeležbe na tovrstnih izobraževanjih. Stranke do PSD ne morejo uveljavljati pravnega zahtevka za organizacijo tovrstnih informativnih izobraževanj. Odgovornost PSD za vsakršno škodo iz tega naslova je izključena.

4 Prijava v Extranet in geslo

4.1 Ko se stranka prvič prijavi v aplikacijo PSD Extranet prek spletne strani PSD, se ji pošlje geslo prek SMS-a ali elektronske pošte, ki ju je predhodno navedla. Stranka se mora ob prijavi oziroma morebitnih poznejših spremembah ravnati po navodilih in nasvetih, ki jih najde na spletni strani PSD, ter pogojih za uporabo PSD Extraneta. Dodatna dostopna koda se stranki po elektronski zahtevi posreduje na njen navedeni e-poštni naslov ali številko mobilnega telefona. Več o pogojih uporabe PSD Extraneta najdete na naslednji povezavi.
4.2 Geslo, ki ga PSD posreduje po elektronski pošti ali prek SMS-a in ki ga mora stranka obvezno spremeniti, je strogo zaupno. Pri vnosu gesla je treba paziti, da ga tretje osebe ne vidijo. Geslo ne sme biti nikoli dostopno tretjim osebam, predvsem pa ga stranke ne smejo hraniti v mobilnem telefonu.
4.3 Če stranka ugotovi zlorabo njenega gesla do spletne strani PSD in Extraneta, mora o tem takoj obvestiti PSD, da lahko blokira omenjeni dostop. Po spremembi podatkov stranka ponovno prejme spremenjene dostopne podatke prek SMS-a ali elektronske pošte. Za škodo, ki bi bila stranki povzročena z omenjeno zlorabo, odgovarja stranka sama.

5 Ugodnosti

5.1 S sodelovanjem v sistemu PSD se stranki lahko občasno in/ali redno omogoči nakup storitev po ugodnejših pogojih. PSD posebej spodbuja uporabo sistema PSD, ki zajema komunikacijo prek Extraneta.
5.2 Podrobnejša določila in dodatna pojasnila v povezavi s tem so v prilogi »PSD Extranet«. Ta priloga je v trenutni različici na voljo ob prvem vstopu v PSD Extranet in pri PSD.
5.3 Stranka si pravico do ugodnosti PSD, ki izhajajo iz uporabe PSD Extraneta, pridobi šele po upoštevanju pravil, navedenih v sistemu Extranet.

6 Odgovornost

6.1 Stranka in PSD se strinjata, da PSD ne odgovarja za škodo, ki bi stranki nastala zaradi lahke malomarnosti.
6.2 PSD ne prevzema nikakršne odgovornosti za stalno razpoložljivost spletne strani in storitve SMS, predvsem ne za razpoložljivost mobilnih telefonskih omrežij, interneta, morebitnih terminalov za EC-kartice in za delovanje mobilnih končnih naprav pa tudi tudi sistema PSD. Za tovrstno nedelovanje in nerazpoložljivost PSD odgovarja, le če ju je povzročil zaradi hude malomarnosti ali namerno.
6.3 PSD svojo odgovornost za škodo opisuje v Klavzuli o odgovornosti, ki je dosegljiva pri PSD. Če želi stranka spremeniti navedeno odgovornost PSD, o tem obvesti PSD. Brez potrditve PSD se pogoji ne morejo spremeniti.
Pred začetkom sodelovanja oziroma izvedbe projekta mora stranka opozoriti PSD o pomembnosti posla. Pomembnost posla lahko definira v naslednjih oblikah:
 interni posli oziroma interna uporaba ali nizka pomembnost;
 pomembni posli, pri katerih besedilo berejo stranke (katalogi, spletne strani, predstavitve, seminarji itn.), ali višja pomembnost;
 zelo pomembni posli (vrednost teh poslov je lahko od 50.000 do 50 milijonov evrov ali več), in sicer prevodi ponudb, razpisov, pogodb itn., ali visoka pomembnost.

Opomba: POMEMBNA KLAVZULA!

7 Garancija, nadomestilo škode ali drugi zahtevki zaradi pomanjkljivega izpolnjevanja obveznosti oziroma napake ali pomanjkljivosti morajo biti natančno opisane, da se jih lahko preveri.

7.1 Vse morebitne zahtevke v povezavi z garancijo, nadomestilom škode, s pomoto ali druge zahtevke zaradi pomanjkljivega izpolnjevanja ali neizpolnjevanja obveznosti lahko stranka uveljavlja izključno prek PSD oziroma njegove podružnice, partnerskega podjetja ali povezane družbe (v nadaljevanju: »enota PSD«), pri kateri je stranka storitev tudi naročila. Stranka je seznanjena, da je treba pri urejanju teh zahtevkov upoštevati posamezni pogodbeni sporazum med pogodbenima partnericama oziroma PSD, pri katerem je bila storitev naročena.
7.2 V vsakem primeru se stranka s posamezno enoto PSD dogovarja glede obveznosti, ki jih zagotavlja PSD. Tako se določilo iz točke 6.3 nanaša samo na odgovornost enote PSD Ljubljana oziroma družbo PSD, d. o. o., s sedežem na Kvedrovi cesti 5 a v Ljubljani, vpisano v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. 1/42604/00. O drugih družbah in njihovi odgovornosti je treba pridobiti pisno obrazložitev posamezne enote PSD oziroma si oglejte morebitne odgovornosti posameznih družb prek naslednje povezave.
7.3 Več o tem in reklamacijah tudi v točki 11.

8 Prenehanje pogodbenega razmerja na strani stranke

8.1 Stranka ima pravico, da s pisno izjavo kadar koli konča pogodbeno razmerje s PSD oziroma se razmerje konča tako, kot je navedeno v pogodbi med PSD in stranko. Stranka, kot je to opisano v točki 12.4 teh pogojev, ima ob prenehanju pogodbenega razmerja obveznosti do PSD.
8.2 Morebitne neporavnane obveznosti med prenehanjem sodelovanja je stranka dolžna poravnati v celoti.

9 Obdelava in prenos podatkov

9.1 PSD išče, shranjuje in obdeluje strankine splošne podatke ter njene druge osebne podatke, ki mu jih ta posreduje v okviru pogodbenega razmerja in ki mu jih v okviru preverjanja njene identitete pa tudi poslovne sposobnosti posredujejo tretje osebe; stranka s tem soglaša.
9.2 Najdeni in obdelani podatki stranke se uporabljajo za opravljanje storitev v povezavi s storitvami PSD in se ne posredujejo tretjim osebam v druge namene.
9.3 PSD ima pravico, da najdene in obdelane podatke stranke posreduje enotam PSD za namene opravljanja ali prevzemanja storitev v povezavi s storitvami PSD.
9.4 Stranka soglaša, da se njeni osebni podatki shranjujejo, obdelujejo in posredujejo prek sistema PSD, če je to potrebno za urejanje njenih poslovnih odnosov. To soglasje lahko stranka kadar koli prekliče.
9.5 Če PSD prejme v obdelavo osebne podatke, je stranka dolžna obvestiti PSD o pošiljanju osebnih podatkov v obdelavo in hkrati s PSD zagotoviti posebno ureditev obdelave osebnih podatkov PSD, ki je urejena v Pravilniku.

10 Spremembe/Dopolnitve sporazuma

10.1 Spremembe vsebine pogodbe morajo biti v pisni obliki; to velja tudi ob odstopu od pogodbe. Zahteva po pisni obliki se lahko izpolni tudi s prenosom teh sprememb po telefaksu ali elektronski pošti. Če pride do sprememb pogodbenih pogojev, se ti posodobijo in objavijo na spletni strani PSD. Dokler so objavljeni na spletni strani PSD, so ti pogoji za stranko obvezujoči, če ti niso drugače zapisani v pogodbi o sodelovanju, ki je sklenjena v pisni obliki. Spremembe teh pogojev veljajo v pogodbenem razmerju med PSD in stranko od trenutka njihove objave oziroma od trenutka, ko PSD o tem obvesti svoje stranke, s katerimi ima pisno pogodbo, in sklene aneks kot prilogo k navedenim spremembam.
10.2 Predlagane spremembe pogodbe se lahko stranki sporočijo tudi po elektronski pošti na njen zadnji znani elektronski naslov.

11 Reklamacije oziroma pritožbe

11.1 Stranka naj o nepravilnostih oziroma pomanjkljivostih obvesti odgovornega predstavnika PSD prek telefona ali elektronske pošte.
Reklamacije upoštevamo v 8 dneh od dneva dostave prevoda. V tem roku je odprava napak brezplačna, po izteku tega roka pa so odprave napak plačljive.
11.2 Če bi bila lahko po vsebini sodeč, reklamacija rešena v 8 dneh (takojšnji ukrep PSD), stranka pa takoj oziroma v 8 dneh ni opozorila na napako in o nepravilnosti ni obvestila odgovorne osebe, se razume, da se je stranka strinjala z opravljeno storitvijo (npr. pravopisna napaka, tipkarska napaka itn.) in je s tem izgubila pravico do vlaganja poznejših reklamacij.
11.3 Ob večjem številu prevedenih strani (več kot 100 prevedenih strani) ima stranka pravico do podaljšanega roka za pritožbo, vendar največ do 30 dni od dneva, ko je bila storitev opravljena.
11.4 Če stranka rok za vložitev reklamacije zamudi, je odprava napak plačljiva.

12 Odpoved naročila

12.1 Stranka ima pravico do odpovedi naročila.
12.2 Odpoved mora biti prejeta od PSD v pisni obliki oziroma prek elektronske pošte največ v eni uri po uradnem naročilu (v tem primeru se za uradno naročilo šteje tudi naročilo prek elektronske pošte). Po tem času naročila ni mogoče odpovedati oziroma je ob odpovedi stranka dolžna poravnati znesek manipulativnih stroškov za obdelavo naročila.
12.3 Če je naročilo sprejeto z rokom izdelave »naslednji dan« (hitro naročilo) in tega stranka ni preklicala (ali pa je preklic poskusila izvesti zunaj delovnih ur PSD), je v vsakem primeru dolžna poravnati stroške, omenjene v točki 12.4.
12.4 PSD je upravičen do naslednjih stroškov:
 število prevedenih strani/ur do trenutka, ko je PSD prejel odpoved (v tem primeru se lahko upošteva število prevedenih stani do trenutka, ko je PSD dejansko vzpostavil stik s pogodbenim sodelavcem PSD, če storitev opravlja pogodbeni sodelavec PSD, oziroma takrat, ko je PSD obvestil pogodbenega sodelavca PSD, da naj preneha opravljati storitev);
 druge morebitne manipulativne stroške za obdelavo naročila.

13 Varovanje podatkov

13.1 PSD vse pridobljene podatke o strankah varuje skladno z veljavno zakonodajo in internim Pravilnikom o varovanju tajnih podatkov.

14 Nedelovanje, moteno delovanje in uporaba spletnih strani PSD

14.1 Ob nedelovanju ali motenem delovanju spletnih strani PSD lahko stranka obvesti PSD, ta pa ji v tem primeru posreduje svoje pogoje na drugačen način.
14.2 Če spletne strani ali aplikacije PSD ne delujejo pravilno, je stranka dolžna stopiti v stik s PSD prek telefona oziroma e-pošte.

15 Končne določbe in posebni pogoji

15.1 Na spletnih straneh PSD niso objavljene cene storitev, vendar je objavljena samo informativna cena ob naročilu prek spletnega obrazca »Hitra informativna ponudba«. Ob naročilu in plačilu storitev PSD:
 izstavi naročilnico ali predračun z DDV (po veljavni zakonodaji PSD tujim strankam ne izstavlja DDV-ja, če so za to podani pogoji);
 prek spletne strani posreduje vse podatke glede plačila. (Cene ne vključujejo DDV. O zaračunavanju DDV-ja lahko stranka dobi informacijo na spletni strani PSD (cenik) oziroma pri PSD).
15.2 PSD ima pravico, da za vsa dejanja zunaj dejanskega sistema PSD (predvsem za vse nasvete in odgovore), v povezavi s katerimi v tej pogodbeni podlagi ni zajetih nobenih določil o stroških, zahteva plačilo stroškov njihove obdelave; navadno so brezplačni samo odgovori na splošna ali kratka vprašanja o konkretnih zadevah.
15.3 Med uporabo sistema PSD in tudi pozneje stranka nima pravice uporabljati besednih blagovnih znamk, slikovnih blagovnih znamk, besedno-slikovnih blagovnih znamk ali drugih pri nastopu na trgu običajnih razpoznavnih znakov PSD v kakršni koli obliki.
15.4 Stranka se obvezuje, da ne bo navezala stika s pogodbenimi sodelavci PSD brez izrecnega soglasja PSD.
15.5 Če se ugotovi kršitev obveznosti po točkah od 15.3 do 15.4, je stranka dolžna plačati PSD pogodbeno globo v višini 15.000,00 evrov za vsak posamezen primer kršitve, tudi če PSD ni nastala škoda.

16 Reševanje sporov

Ob sporu med strankama se za vse spore uporabi slovensko pravo. Za vse spore je pristojno sodišče v Ljubljani.
Opomba: pri sodelovanju s PSD ni skritih klavzul.

Klavzula o odgovornosti za škodo

PSD svojo odgovornost za škodo do stranke omejuje na 50.000 evrov. Če želi stranka spremeniti navedeno odgovornost PSD, o tem obvesti PSD. Brez potrditve PSD se pogoji ne morejo spremeniti.
Pred začetkom sodelovanja oziroma izvedbe projekta mora stranka opozoriti PSD o pomembnosti posla. Pomembnost posla lahko definira kot:
 interni posli oziroma interna uporaba ali nizka pomembnost;
 pomembni posli, pri katerih besedilo berejo stranke (katalogi, spletne strani, predstavitve, seminarji itn.), ali višja pomembnost;
 zelo pomembni posli (vrednost teh poslov je lahko od 50.000 do 50 milijonov evrov ali več), in sicer prevodi ponudb, razpisov, pogodb itn., ali visoka pomembnost.

Ureditev pogodbe
Stranka in PSD lahko s pogodbo medsebojno razmerje uredita drugače. Za vse, kar ni urejeno s pogodbo, veljajo določbe teh splošnih pogojev.

Ti splošni pogoji veljajo od 1. 9. 2016.

certifikat iso 17100