SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Preambula
Družba PSD prevajalske storitve d. o. o. s sedežem na Kvedrovi cesti 5a v Ljubljani, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča Ljubljana pod št. 1/42604/00 in davčno številko SI65489616 (v nadaljevanju »PSD«) skupaj s hčerinskimi in partnerskimi družbami tvori mednarodno prevajalsko podjetje, ki svojim strankam omogoča storitve prevajanja, revizije, redakcije, tolmačenja in sodno overjene prevode ter druge s prevajanjem povezane storitve, kot tudi ustanovitev podjetja, svetovanje na področju ustanavljanja podjetij ter s tem povezane storitve in ugodnosti, ki izhajajo iz omenjenih storitev in dogovorov med PSD in stranko (v nadaljevanju »PSD sistem«). PSD sistem zajema tudi sistem naročanja, PSD spletno aplikacijo, sistem delovanja, SVK (sistem vodenja kakovosti) standardiziran z EN 15038:2007 in ISO 9001:2008, PSD Extranet, spletne strani, članstva, licence ter vse ponudbe in ugodnosti povezane s storitvami, ki jih opravlja PSD.

PSD ima pravico, da svoje pogodbene obveznosti in zahtevke do stranke izpolnjuje ali uveljavlja tudi preko lokalnih hčerinskih podjetij PSD, ki so pri njihovem izpolnjevanju stalno dejavne kot njegovi pomočniki. Vsi pogodbeni odnosi stranke so izključno do PSD in ne do njegovih hčerinskih podjetij in se zato tudi ne utemeljujejo na podlagi njihovih dejavnosti, torej hčerinske družbe ne odgovarjajo za obveznosti iz poslov/opravil, ki so jih izvedle za PSD, in se zato lahko stranka veljavno obrača le na PSD.

PSD lahko kadarkoli razširi paleto storitev v okviru PSD oziroma katerekoli PSD enote ali druge partnerske družbe (v nadaljevanju »partnerji PSD«) s katero obstaja dogovor o sodelovanju, in na ta način omogoči svojim strankam naročilo storitev svetovanja in sicer: podjetniškega svetovanja, pravnega ali davčnega svetovanja, finančnega svetovanja. V primeru naročila razširjene palete storitev odgovornost za izvedbo storitev imajo hčerinske družbe ali partnerji, oziroma družbe ki izvajajo tovrstne storitve.

1.) Predmet pogodbe
1.1. V skladu s splošnimi pogoji ponuja PSD storitve, ki jih stranka naroči na podlagi in na način, kot je to določeno oziroma dogovorjeno med stranko in PSD.

2.) Pogodbeni stranki
2.1. Razen predmetne pogodbene podlage, kot je opisana v teh Splošnih pogojih poslovanja, med PSD in stranko ne obstajajo nobena druga pravna, predvsem pa ne delovnopravna razmerja.
2.2. PSD sklepa pogodbeno razmerje samo z osebami, ki so že dopolnile 18 let. Če ni polnoletna, lahko stranka pogodbeno razmerje s PSD sklene le s pisnim dovoljenjem svojega zakonitega zastopnika.

3.) Uporaba PSD sistema in načini plačila

3.1. PSD sistem ponuja več načinov naročanja storitev:
3.1.1. SPLETNO NAROČILO
je najenostavnejši način naročila naših storitev. Naročilo preko spleta je varno in hitro, saj dobite takojšnjo potrditev svojega naročila. Poleg tega so vam na voljo različni načini plačila naših storitev, in sicer preko Monete (samo za Slovenijo), e-banke, možnost izstavitve predračuna ali izstavitev fakture, PayPal-a itd. Spletno naročilo pomeni hiter in učinkovit način naročanja ter sprejemanje vseh pogojev na naši spletni strani, kot so: cena, način izdelave, rok izdelave ipd. Z naročilom preko spleta se stranka obveže poravnati svoje obveznosti pod pogoji, ki jih določi PSD.

Opomba!
Storitve se smatrajo za naročene, ko je ponudba PSD potrjena, in sicer: preko spleta, e-pošte, naročilnice in spletne aplikacije PSD (PSD App). Storitve, za katere je že pred naročilom sklenjena veljavna pogodba so naročene vedno, ko stranka potrdi izvedbo storitve (preko e-pošte, naročilnice, spletne Aplikacije PSD (PSD App).

Pomembno!
V primeru naročila in plačila preko spleta se razume, da ste prebrali te pogoje ter se z njimi strinjate.
Ne glede na pogoje navedene na spletnih straneh, si PSD pridržuje pravico do sprememb pogojev, navedenih na spletni strani.

3.1.2. NAROČILO PREKO ELEKTRONSKE POŠTE
Odgovor dobite v obliki informativne ponudbe v roku 8 ur (v primeru prezasedenosti naših kapacitet vas obvestimo o možnem zamiku pošiljanja informativne ponudbe). Za izdelavo informativne ponudbe nam posredujte čim več podatkov, kot so: besedilo za prevod, ciljni jezik prevajanja, zahteva po lekturi, rok izdelave in ostale podrobnosti. Samo povpraševanje oziroma naša informativna ponudba ne štejeta za potrjeno naročilo, vse dokler stranka ne potrdi naročila (glej Opombo) ali plačila storitve v roku in pod pogoji navedenimi v ponudbi (običajno v obliki predračuna). V primeru, da storitev ni plačana v roku navedenem v ponudbi, ali naročilnica ni poslana (glej Opomba), se šteje da storitev ni bila naročena. Tudi v takšnem primeru bomo vaše naročilo vodili kot evidenčno naročilo. Ne glede na prejšnji dogodek boste dobili želeno storitev, vendar pod novimi pogoji.

Opomba!
Storitve se smatrajo za naročene, ko je ponudba PSD potrjena, in sicer: preko spleta, e-pošte, naročilnice in spletne aplikacije PSD (PSD App). Storitve, za katere je že pred naročilom sklenjena veljavna pogodba so naročene vedno, ko stranka potrdi izvedbo storitve (preko e-pošte, naročilnice, spletne Aplikacije PSD (PSD App).

3.1.3. NAROČILO PREKO TELEFONA
Odgovor dobite v obliki informativne ponudbe v roku 8 ur (v primeru prezasedenosti naših kapacitet vas obvestimo o možnem zamiku pošiljanja informativne ponudbe). Za izdelavo informativne ponudbe nam posredujte čim več podatkov, kot so: besedilo za prevod, ciljni jezik prevajanja, zahteva po lekturi, rok izdelave in ostale podrobnosti. Vaše naročilo po telefonu, sicer ne velja kot naročilo, zato naročila morate potrditi na način, kot je to opisano spodaj v Opombah.

Opomba!
Storitve se smatrajo za naročene, ko je ponudba PSD potrjena, in sicer: preko spleta, e-pošte, naročilnice in spletne aplikacije PSD (PSD App). Storitve, za katere je že pred naročilom sklenjena veljavna pogodba so naročene vedno, ko stranka potrdi izvedbo storitve (preko e-pošte, naročilnice, spletne Aplikacije PSD (PSD App).

Pomembno!
V primeru naročila preko elektronske pošte ali telefona se razume, da je stranka prebral te pogoje ter se z njimi strinja.
Ne glede na pogoje navedene na spletnih straneh, si PSD pridržuje pravico do sprememb pogojev navedenih na spletni strani.

3.1.4. NAROČILO PREKO PSD EXTRANET APLIKACIJE
Pomembno!
Na voljo vsem strankam, ki uporabljajo PSD Extranet. Pogoj za naročanje preko PSD Extraneta je aktivacija uporabniškega računa.

3.1.5. HITRO NAROČILO
Hitro naročilo je lahko sprejeto v katerikoli obliki sprejemanja naročil, opisanih v teh pogojih v točkah 3.1.1. – 3.1.4. Hitro naročilo mora biti sprejeto v delovnem času PSD in v tem času mora biti tudi potrjena izvedba s strani PSD. Če PSD ne potrdi izvedbe oziroma pošiljanje ponudbe v roku 1 ure, potem hitrega naročila ni možno izvesti.

Odgovor na hitro naročilo dobite v obliki informativne ponudbe v roku 1 ure, sicer vas o tem obvesti najprej PSD, če obstajajo kapacitete za tovrstne storitve. Za izdelavo hitre informativne ponudbe nam posredujte čim več podatkov, kot so: besedilo za prevod, ciljni jezik prevajanja, zahteva po lekturi, rok izdelave in ostale podrobnosti. Vaše naročilo morate potrditi na način, kot je to opisano spodaj v Opombah.

Opomba!
Storitve se smatrajo za naročene, ko je ponudba PSD potrjena, in sicer: preko spleta, e-pošte, naročilnice in spletne aplikacije PSD (PSD App). Storitve, za katere je že pred naročilom sklenjena veljavna pogodba so naročene vedno, ko stranka potrdi izvedbo storitve (preko e-pošte, naročilnice, spletne Aplikacije PSD (PSD App).

Pomembno!
V primeru naročila preko elektronske pošte ali telefona se razume, da je stranka prebral te pogoje ter se z njimi strinja.
Ne glede na pogoje navedene na spletnih straneh, si PSD pridržuje pravico do sprememb pogojev navedenih na spletni strani.

3.2. Način plačila:
PSD lahko zahteva takojšnje plačilo oziroma predplačilo ali plačilo v roku 8 dni. O daljših rokih plačila se PSD dogovori posebej z strankam.
PSD omogoča tudi plačilo preko Monete in PayPal-a.

Izobraževanja
3.3. Po svojih zmožnostih in predvsem na željo strank bo PSD organiziral brezplačna informativna izobraževanja v zvezi s PSD sistemom in stranke redno obveščal o možnostih udeležbe na tovrstnih izobraževanjih. Stranke do PSD ne morejo uveljavljati pravnega zahtevka za organizacijo tovrstnih informativnih izobraževanj. Odgovornost PSD za vsakršno škodo iz tega naslova je izključena.

4.) Prijava v Extranet in geslo
4.1. Ko se stranka prvič prijavi v PSD Extranet aplikacijo preko spletne strani PSD, se ji pošlje geslo preko SMS-a ali elektronske pošte, ki ju je predhodno navedla. Stranka se mora ob prijavi oziroma morebitnih kasnejših spremembah ravnati po navodilih in nasvetih, ki jih najde na spletni strani PSD in pogojih za uporabo PSD Extraneta. Dodatna dostopna koda se stranki po elektronski zahtevi posreduje na njen navedeni e-poštni naslov ali številko mobilnega telefona. Več o pogojih uporabe PSD Extraneta najdete na naslednji povezavi.

4.2. Geslo, ki ga PSD posreduje po elektronski pošti ali preko SMS-a in ki ga mora stranka obvezno spremeniti, je strogo zaupno. Pri vnosu gesla je treba paziti, da ga tretje osebe ne morejo videti. Geslo ne sme biti nikoli dostopno tretjim osebam, predvsem pa ga ne smemo hraniti v mobilnem telefonu.

4.3. Če stranka ugotovi zlorabo njenega gesla do spletne strani PSD in Extraneta mora o tem takoj obvestiti PSD, da lahko le-ta blokira omenjeni dostop. Po spremembi podatkov stranka ponovno prejme spremenjene dostopne podatke preko SMS-a ali elektronske pošte. Za škodo, ki bi bila stranki povzročena z omenjeno zlorabo, odgovarja stranka sama.

5.) Ugodnosti
5.1. S sodelovanjem v PSD sistemu se stranki lahko občasno in/ali redno omogoči nakup storitev po ugodnejših pogojih. PSD posebej spodbuja uporabo PSD sistema, ki zajema Extranet komunikacijo.
5.2. Podrobnejša določila in dodatna pojasnila v zvezi s tem se nahajajo v prilogi »PSD Extranet sistem«. Ta priloga je v trenutni verziji na voljo ob prvem vstopu v PSD Extranet ter pri PSD.
5.3. Stranka si pravico do ugodnosti PSD, ki izhajajo iz uporabe PSD Extraneta, pridobi šele po upoštevanju pravil navedenih v sistemu Extranet.

6.) Odgovornost
6.1. Zunaj odgovornosti za osebno škodo PSD za vso ostalo škodo odgovarja le v primeru malomarnosti ali namerne povzročitve škode.
6.2. PSD ne prevzema kakršnekoli odgovornosti za stalno razpoložljivost spletne strani SMS storitve, predvsem ne za razpoložljivost mobilnih telefonskih omrežij, interneta, morebitnih terminalov za EC kartice in za delovanje mobilnih končnih naprav kot tudi PSD sistema. Za tovrstno nedelovanje in nerazpoložljivost PSD odgovarja le v primeru, če ju je povzročil iz hude malomarnosti ali namerno.
6.3. PSD svojo odgovornost za škodo opisuje v klavzuli o odgovornosti. Klavzula je dosegljiva pri PSD. V primeru, da želi stranka spremeniti navedeno odgovornost PSD o tem obvesti PSD. Brez potrditve PSD se pogoji ne morejo spremeniti.
Pred začetkom sodelovanja oziroma izvedbe projekta mora stranka opozoriti PSD o pomembnosti posla.

Opomba: POMEMBNA KLAVZULA!
Pomembnost posla lahko definira, kot:
interni posli oziroma interna uporaba, ali nizka pomembnost;
pomembni posli, kjer besedilo berejo stranke (katalogi, spletne strani, predstavitve, seminarji ipd.), ali višja pomembnost;
zelo pomembni posli (vrednost teh poslov je lahko od 50.000 do 50 milijonov evrov ali več) in sicer: prevodi ponudb, razpisov, pogodb ipd. ali visoka pomembnost.

7.) Garancija, nadomestilo škode ali drugi zahtevki zaradi pomanjkljivega izpolnjevanja obveznosti oziroma napake ali pomanjkljivosti, katere so natančno opisane in se jih lahko preveri
7.1. Vse morebitne zahtevke v zvezi z garancijo, nadomestilom škode, pomoto ali druge zahtevke zaradi pomanjkljivega izpolnjevanja ali neizpolnjevanja obveznosti lahko stranka uveljavlja izključno preko PSD oziroma njegove podružnice, partnerskega podjetja ali povezane družbe (v nadaljevanju »PSD enota«), pri katerem je stranka storitev tudi naročila. Stranka je seznanjena, da je treba pri urejanju teh zahtevkov upoštevati posamezni pogodbeni sporazum med pogodbenima partnericama oziroma PSD, pri katerem je bila storitev naročena.
7.2. V vsakem primeru pa se stranka s posamezno PSD enoto dogovarja glede na obveznosti, ki jih zagotavlja PSD. Tako se določilo iz točke 6.3. nanaša samo na odgovornost PSD enote Ljubljana, oziroma družbo PSD d. o. o. s sedežem na Kvedrovi cesti 5a v Ljubljani, vpisano v sodnem registru Okrožnega sodišča Ljubljana pod št. 1/42604/00. O ostalih družbah in njihovi odgovornosti je treba pridobiti pisno obrazložitev s strani posamezne PSD enote oziroma si oglejte morebitne odgovornosti posameznih družb preko naslednje povezave.
7.3. Več o tem in reklamacijah tudi v točki 11.

8.) Prenehanje pogodbenega razmerja s strani stranke
8.1. Stranka ima pravico, da s pisno izjavo kadarkoli konča pogodbeno razmerje s PSD oziroma se razmerje konča tako, kot je navedeno v pogodbi med PSD in stranko. Stranka, kot je to opisano v točki 12.4 teh pogojev, ima obveznosti do PSD.
8.2. Morebitne neporavnane obveznosti v času prenehanja sodelovanja je stranka dolžna poravnati v celoti.

9.) Obdelava in prenos podatkov
9.1. PSD išče, shranjuje in obdeluje strankine splošne podatke ter njene druge osebne podatke, ki mu jih le-ta posreduje v okviru pogodbenega razmerja in ki mu jih v okviru preverjanja njene identitete in poslovne sposobnosti posredujejo tretje osebe; stranka s tem soglaša.
9.2. Najdeni in obdelani podatki stranke se uporabljajo za opravljanje storitev v povezavi s storitvami PSD in se ne posredujejo tretjim osebam v druge namene.
9.3. PSD ima pravico, da najdene in obdelane podatke stranke posreduje PSD enotam za namene opravljanja ali prevzemanja storitev v povezavi s PSD storitvami.
9.4. Stranka soglaša, da se njeni osebni podatki shranjujejo, obdelujejo in posredujejo preko PSD sistema, kolikor je to potrebno za urejanje njenih poslovnih odnosov. To soglasje lahko stranka kadarkoli prekliče.
9.5. V kolikor PSD prejme v obdelavo osebne podatke je stranka dolžna obvestiti PSD o pošiljanju osebnih podatkov v obdelavo in istočasno s PSD zagotoviti posebno ureditev obdelave osebnih podatkov s strani PSD, katere ne ureja ta Splošni pravilnik.

10.) Spremembe/dopolnitve sporazuma
10.1. Spremembe vsebine pogodbe morajo biti v pisni obliki; to velja tudi v primeru odstopa od pogodbe. Zahteva po pisni obliki se lahko izpolni tudi s prenosom teh sprememb po telefaksu ali elektronski pošti. Če pride do sprememb pogodbenih pogojev, se le-ti posodobijo in objavijo na spletni strani PSD. Dokler so objavljeni na spletni strani PSD, so ti pogoji za stranko obvezujoči, v kolikor le-ti niso drugače zapisani v pogodbi o sodelovanju, ki je sklenjena v pisni obliki. Spremembe teh pogojev veljajo v pogodbenem razmerju med PSD in stranko od trenutka njihove objave oziroma od trenutka, ko PSD o tem obvesti svoje stranke s katerimi ima pisno pogodbo in sklene aneks kot prilogo k navedenim spremembam.
10.2. Ponujene spremembe pogodbe se lahko stranki sporočijo tudi po elektronski pošti na njen zadnji znani elektronski naslov.

11.) Reklamacije oziroma pritožbe
11.1. Stranka naj o nepravilnostih oziroma pomanjkljivostih obvesti odgovornega predstavnika PSD preko telefona ali preko elektronske pošte.
Reklamacije upoštevamo v roku 8 dneh od dneva dostave prevoda. V tem roku je odprava napak brezplačna, po izteku tega roka pa so odprave napak plačljive.
11.2. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena v roku 8 dneh (takojšnji ukrep PSD), stranka pa ni takoj opozorila na napako in o nepravilnosti ni obvestila odgovorne osebe, se razume, da se je stranka strinjala z opravljeno storitvijo (npr. pravopisna napaka, tipkarska napaka ipd.) in je s tem izgubila pravico do vlaganja kasnejših reklamacij..
11.3. V primeru večjega števila prevedenih strani (več kot 100 prevedenih strani) ima stranka pravico do podaljšanega roka za pritožbo, vendar največ do 30 dni od dneva, ko je bila storitev opravljena.
11.4. V primeru, da stranka rok za vložitev reklamacije zamudi, je odprava napak plačljiva.

12) Odpoved naročila
12.1. Stranka ima pravico do odpovedi naročila.
12.2. Odpoved mora biti prejeta s strani PSD v pisni obliki oziroma preko elektronske pošte največ v 1 uri po uradnem naročilu (v tem primeru se za uradno naročilo šteje tudi naročilo preko elektronske pošte). Po tem času naročila ni mogoče odpovedati oziroma je v primeru odpovedi stranka dolžan poravnati znesek naročila.
12.3. V primeru, da je naročilo sprejeto z rokom izdelave »naslednji dan« (hitro naročilo) in tega stranka ni preklical (ali pa je preklic poskusil izvesti izven delovnih ur PSD) je v vsakem primeru dolžan poravnati stroške omenjene v točki 12.4.
12.4. PSD je upravičen do naslednjih stroškov:
– število prevedenih strani/ur do trenutka, ko je PSD od stranke prejel odpoved (v tem primeru se lahko upošteva število prevedenih stani do trenutka, ko je PSD dejansko vzpostavil kontakt s podizvajalcem, v kolikor storitev opravlja podizvajalec, oziroma takrat, ko je PSD obvestil podizvajalca naj preneha s storitvijo;
– ostale morebitne stroške.

13) Varovanje podatkov
13.1. PSD vse pridobljene podatke o strankah varuje v skladu z veljavno zakonodajo in z internim Pravilnikom o varovanju tajnih podatkov.

14) Nedelovanje, moteno delovanje ter uporaba spletnih strani PSD
14.1. V primeru nedelovanja ali motenega delovanja spletnih strani PSD lahko stranka obvesti PSD, ki mu/ji v tem primeru posreduje svoje pogoje na drugačen način.
14.2. V primeru da spletne strani ali aplikacije PSD ne delujejo pravilno, je stranka dolžan stopiti v kontakt s PSD preko telefona oziroma e-pošte.

15) Končne določbe in posebni pogoji
15.1. Na spletnih straneh PSD niso objavljene cene storitev, temveč je objavljena samo informativna cena v primeru naročila preko spletnega obrazca »Hitra informativna ponudba«, oziroma, v primeru naročila in plačila storitev, PSD:
– izstavi naročilnico ali predračun z DDV (po veljavni zakonodaji v tujini PSD ne izstavlja DDV-ja, če so za to podani pogoji),
– preko spletne strani poda vse podatke glede plačila. Cene ne vključujejo DDV. O zaračunavanju DDV-ja lahko stranka dobi informacijo na spletni strani PSD (cenik) oziroma pri PSD.
15.2. PSD ima pravico, da za vsa dejanja zunaj dejanskega PSD sistema (predvsem za vse nasvete in odgovore), v zvezi s katerimi v tej pogodbeni podlagi ni zajetih nobenih določil o stroških, zahteva plačilo stroškov njihove obdelave; praviloma so brezplačni samo odgovori na splošna ali kratka vprašanja o konkretnih zadevah.
15.3. Med uporabo PSD sistema in tudi kasneje stranka nima pravice v kakršnikoli obliki uporabljati besednih blagovnih znamk, slikovnih blagovnih znamk, besedno slikovnih blagovnih znamk ali drugih pri nastopu na trgu običajnih razpoznavnih znakov PSD.
15.4. Stranka se obvezuje, da ne bo navezala stika s prevajalcem ali tolmačem (podizvajalci PSD) brez izrecnega soglasja PSD.
15.7. Če se ugotovi kršitev obveznosti po točkah 15.3 do 15.4, je stranka dolžna plačati PSD pogodbeno globo v višini 15.000,00 evrov za vsak posamezen primer kršitve, tudi v primerih, ko delo ni bilo ustrezno dokončano in tudi če PSD ni nastala škoda.

16.) Reševanje sporov
V primeru spora med strankami se za vse spore uporabi slovensko pravo in je pristojno sodišče v Ljubljani.

Opomba: pri sodelovanju s PSD ni skritih klavzul!

Klavzula o odgovornosti za škodo:
PSD svojo odgovornost za škodo do stranke omejuje na 50.000 evrov. V primeru, da želi stranka spremeniti navedeno odgovornost PSD, o tem obvesti PSD. Brez potrditve PSD se pogoji ne morejo spremeniti.

Pred začetkom sodelovanja oziroma izvedbe projekta mora stranka opozoriti PSD o pomembnosti posla. Pomembnost posla lahko definira, kot:
Interni posli oziroma interna uporaba, ali nizka pomembnost;
pomembni posli, kjer besedilo berejo stranke (katalogi, spletne strani, predstavitve, seminarji ipd.), ali višja pomembnost;
zelo pomembni posli (vrednost teh poslov je lahko od 50.000 do 50 milijonov evrov ali več) in sicer: prevodi ponudb, razpisov, pogodb ipd. ali visoka pomembnost.

Ti Splošni pogoji veljajo od 1.5.2016.

certifikat iso 17100