Вашиот превод ви го сервираме на сребрен послужавник.

Кога можеме да кажеме дека преводот е квалитетен?

Доколку нема грешки и јасно и точно го пренесува значењето од оригиналниот документ.

Вашите текстови ги преведуваат проверени преведувачи

Постојано ги следиме преведувачите, ревизорите и лекторите за време на нивната работа и ги оценуваме можните нескладности.

Внимателно ги чуваме доверливите податоци

Доверливите податоци, односно вашите исправи и документи ги обработуваме согласно со законите и интерните правилници. Притоа ви овозможуваме неколку видови на заштита:

  • Вашите документи можат да се чуваат на одделен диск (посебни барања, висок степен на безбедност).
  • Вашите преводи се работат само во нашите простории и/или со нашите редовно вработени (посебни барања, висок степен на безбедност).
  • Преведените документи можат да бидат избришани на ваше барање по завршувањето на преводот.
  • Нашите договорни партнери овозможуваат сигурна достава или пак ние самите лично ќе го доставиме или по пат на нашиот курир.
  • Склучуваме договори за необјавување (NDA), изјави и други облици на заштита (барања на странски нарачатели).

Вашиот превод поминува низ пет фази:

PSD_translation process_MK_edited

certifikat iso 17100